top of page

Všeobecné podmínky
 

ControlMe je webová služba/produkt, který je vlastněn a provozován společností „ControlMe s.r.o.“, se sídlem Jeřabinová 3252/12, Smíchov, 150 00 Praha, Česká republika.

Tyto obchodní podmínky upravují používání všech produktů a služeb ControlMe, včetně webu „www.controlme.cz & www.controlme.app“ a jeho obsahu. Obsahují několik dokumentů, především Všeobecné podmínky a Pravidla ochrany osobních údajů.

Služba je nevýhradní licencí k softwaru jako službě (software-as-a-service – SaaS) popsána v odstavci “Definice” a “Nabízené služby" v těchto podmínkách. Používáním stránky ControlMe (včetně jejich obsahu) a/nebo produktů a/nebo služeb ControlMe souhlasíte s následujícími podmínkami jakož i s jakýmikoli dodatky a revizemi a změnami těchto podmínek. Pokud nesouhlasíte s těmito podmínkami, nebo jimi nechcete být vázání, nepoužívejte stránky, produkty nebo služby ControlMe. Společnost ControlMe s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoli revidovat nebo upravit tyto podmínky včetně ceníku podle svého uvážení, aby reflektovala právní, technické či jakékoli jiné změny ve statu quo. Nejnovější aktualizovaná verze této smlouvy je k dispozici na webových stránkách „https://controlme.cz & https://controlme.app“. Společnost ControlMe s.r.o. se zavazuje oznámit uživatelům změnu těchto podmínek formou e-mailu, a to alespoň 10 dnů přede dnem nabytí účinnosti nové verze podmínek. Uživatel má právo změnu podmínek odmítnout, a to zasláním výpovědi na adresu aplikace@controlme.cz. Neodmítne-li uživatel změny podmínek, které mu byly řádně oznámeny, řídí se vztah ze smlouvy novou verzí podmínek. Tyto dokumenty vstupují v platnost datem jejich poslední aktualizace.

Webová stránka ControlMe, její obsah a související produkty a služby jsou k dispozici všem zletilým osobám, které jsou oprávněny uzavírat smlouvy (závazné dohody). Doklad o splnění těchto kritérií může být požadován, při přístupu ke všem (nebo některým) službám a/nebo produktům, ve formě identifikačních údajů nebo kontaktních informací.
Tyto smluvní podmínky jsou stanoveny mezi Námi (ControlMe s.r.o.) a Uživateli. Žádná jiná osoba nemá nárok z této dohody těžit.
Pokud jakýkoli soud nebo jiný regulátor rozhodne, že jakékoliv ustanovení těchto Podmínek je neplatné nebo jinak nevykonatelné, bude takové (taková) ustanovení vyjmuto z těchto Podmínek a zbytek Podmínek bude i nadále plně platný.
Pokud jsou Podmínky v rozporu s podmínkami uvedenými při Vaší registraci na ControlMe (pokud takové existují), mají tyto Podmínky přednost, pokud není uvedeno jinak v dodatečné dokumentaci dodané Oddělením pro péči o zákazníky společnosti ControlMe.

 

1. Definice

Kdekoli se v Podmínkách vyskytují slova, „Vy“, „Vaše“ a „Uživatel“, je tím míněn uživatel webových stránek, kampaní, dotazníků, produktů a/nebo služeb ControlMe, a takto musí být tato slova (a jejich tvary) vykládána. Podobně slova, „My“, „Naše“ a „ControlMe“ odkazují na společnost ControlMe s.r.o. a musejí být takto vykládána. Pojem „Údaje uživatelů“ odkazuje na osobní údaje, které Námi mohou být shromažďovány na stránkách https://controlme.cz & https://controlme.app a/nebo v průběhu registrace a/nebo získány v rámci jakékoli služby či produktu ControlMe. Pojem „Naše webové stránky“ odkazuje na webové stránky „www.controlme.cz“ a všechny webové stránky s nimi spojené. Naproti tomu, pojmem „stránky/kampaně ControlMe“ se odkazuje na stránky s kampaněmi Našich uživatelů, tedy na stránky pomocí systému ControlMe vytvořené. „Třetí strana“ označuje jakoukoli osobu/subjekt/firmu, která není spojena s ControlMe s.r.o.
 

2. Nabízené služby

2.1 Bezplatná verze I Testovací verze
Časově omezená verze nástroje ControlMe pro vytváření a provozování kampaní je zdarma pro předem určené uživatele/segmenty využití.

 

2.2 Prémiové služby
Pro využití některé z nadstandardních funkcí si můžete zakoupit jednu nebo více Prémiových služeb.
(Jedná se například o Prémiovou podporu, kompletní správu nástroje, apod.). 

Pro více informací a nastavení Prémiových služeb kontaktuje podporu na adrese support@controlme.cz.
 

3. Placené služby

3.1 Ceny
Všechny služby mají stanovenou cenu nebo rozsah cen. Tyto ceny mohou být předmětem úprav, aby reflektovaly změny na trhu, nebo mohou být dočasně nahrazeny speciálními/akčními cenami. Ceny jsou uvedeny v místní měně nebo v eurech (EUR). Více informací na www.controlme.cz/kalkulace. Všechny zobrazované ceny (na Našem webu, ceníku, v aplikaci, apod.) jsou uvedeny bez DPH, jehož výše se určuje podle země ze které nakupujete. 

3.2 Objednání Prémiových služeb
Pro další informace nebo pro objednání některé z Našich nadstandardních služeb se můžete obrátit na Naše Oddělení pro péči o zákazníky nebo na adrese support@controlme.cz

 

4. Smlouva a zrušení smlouvy

4.1 Smlouva
Závazná smlouva o poskytování služeb vzniká v okamžiku, kdy uživatel (Vy) akceptujete Naše Všeobecné podmínky a odešle žádost o aktivaci bezplatné verze nebo přijetím platby.

4.2 Doba trvání smlouvy a zrušení smlouvy
Smlouva o nákupu služeb / balíčků služeb je automaticky obnovována na základě zvolené periody zvoleného předplatného – měsíční, čtvrtletní, půlroční nebo roční – a to až do okamžiku kdy si Uživatel zruší předplatné, což může učinit kdykoliv na adrese support@controlme.cz.

Vyhrazujeme si právo, po 30 dnech od vypršení Placených služeb / Prémiových služeb, kdykoliv smazat všechna Vaše data, včetně kampaní, dotazníků, nasbíraných reakcí / odpovědí, výsledků a to bez předchozího upozornění.

 

5. Platby, poplatky a náhrady

5.1 Poplatky
Některé části služeb/funkce jsou zpoplatněné (takové doplňkové služby nazýváme "Prémiové služby"). Chcete-li například vytvořit personalizovanou grafiku výzev k reakci, budete muset uhradit příslušné poplatky Prémiových služeb. Prémiové služby zůstanou v platnosti, dokud nebudou zrušeny nebo ukončeny v souladu s touto smlouvou. Před zaplacením nákupu se vždy dozvíte konečné ceny za vybrané Prémiové služby, včetně všech případných dodatečných poplatků, DPH apod. Všechny poplatky se objeví na vystavené faktuře, pokud není uvedeno jinak.

5.2 Automatické obnovy předplatného
Abychom byli schopni zajistit poskytování nepřetržitých služeb, budeme vám automaticky účtovat poplatky za předplatné Placených služeb / Prémiových služeb od data, kdy odešlete první platbu, a poté po každém obnovovacím období až do zrušení předplatného. Pokud si vyberete například měsíční předplatné, bude každé fakturační obnovovací období jeden měsíc. Pokud si vyberete roční předplatné, bude každé fakturační obnovovací období jeden rok.
Příklady:

 • 1) Zakoupíte si měsíční předplatné 15.1.2022, obnovovací období je jeden měsíc. Další platba bude tedy automaticky provedena nebo bude vystavena faktura k datu 15.2.2022, a tak dále až do okamžiku, kdy si zrušíte předplatné (zakážete automatické obnovy plateb nebo zažádáte o ukončení předplatného na adrese support@controlme.cz).

 • 2) Zakoupíte si roční předplatné 15.1.2022, obnovovací období je jeden rok. Další platba bude tedy automaticky provedena nebo bude vystavena faktura k datu 15.1.2023, a tak dále až do okamžiku, kdy si zrušíte předplatné (zakážete automatické obnovy plateb nebo zažádáte o ukončení předplatného na adrese support@controlme.cz).

Příslušnou částku Vám budeme automaticky účtovat pomocí platební metody, kterou jste si u nás vybrali při první platbě (platební metodu je možné kdykoliv změnit). Automatické obnovení můžete kdykoli zrušit na adrese support@controlme.cz nebo kontaktováním Našeho oddělení péče o zákazníky.

5.3 Nezaplacení poplatků
Pokud nezaplatíte včas Vaše předplatné, vyhrazujeme si právo pozastavit nebo zrušit Váš přístup k Placeným službám / Prémiovým službám, což může vést ke ztrátě Vašich dat spojených s touto službou, k omezením funkčnosti kampaní i aplikace.

5.4 Chargebacky
Pokud kontaktujete svou banku nebo společnost Vaší platební karty za účelem odmítnutí, vrácení platby nebo si vyžádáte jiným způsobem vrácení platby ("Chargeback"), můžeme Váš účet automaticky ukončit. Máte-li otázky ohledně platby, kterou jste učinili, doporučujeme, abyste Nás před podáním Chargebacku kontaktovali. Vyhrazujeme si právo případné Chargebacky zpochybnit.

5.5 Žádosti o náhradu
Jak již bylo uvedeno výše, předplatné Placených služeb / Prémiových služeb můžete kdykoli zrušit. Zrušení předplatného nezakládá žádný nárok na vrácení peněz za nevyčerpané období. Tímto úkonem zakážete automatické obnovy plateb / poplatků. Nebudou Vám nadále účtovány žádné další poplatky. Placené služby / Prémiové služby zůstanou aktivní pouze do konce již předplaceného období.

O vrácení peněz je možné požádat pouze pro:

 • a) První platbu předplatného a to do 14 dnů od nákupu a pouze v případě nevyužití Placených služeb / Prémiových služeb (za využití Prémiových služeb se např. považuje tvorba a správa kampaní společností ControlMe, tvorba grafiky / vizuálů a návrhů ze strany společnosti ControlMe, nadstandardní konzultace a implementace kampaní společností ControlMe, nastavení logiky kampaní, apod.)

 • Všechny další nákupy (např. druhý, třetí, čtvrtý), včetně automatického obnovení služeb prováděných opakovaným placením, nebudou vráceny.

 • (b) Případy vícenásobných (duplicitních) plateb.

 • (c) Případy kdy se nepodařilo doručit produkt.

 • (d) Z důvodů technických chyb, které se nám nepodařilo odstranit do 10 pracovních dní od nahlášení chyby.

Pro žádost o vrácení peněž vždy kontaktujte Naše oddělení péče o zákazníky nebo je možné zaslat požadavek na adresu aplikace@controlme.cz nebo support@controlme.cz.

Poznámka: ControlMe si vyhrazuje právo přezkoumat důvod vrácení peněz, který jste uvedli v požadavku ohledně vrácení peněz a rozhodnout o přijetí či odmítnutí Vaší žádosti.

5.6 Čas a způsob vrácení peněz

Uživatel je zodpovědný za to, že údaje o platebních metodách / informacích jsou aktuální a že aktualizuje veškeré změny prostřednictvím komunikace na adrese aplikace@controlme.cz.

Pokud nelze platbu zpracovat, bude uživatel informován o tom, že ControlMe může zrušit smlouvu o poskytování Placených služeb / Prémiových služeb (viz odstavec 5.3).
 

6. Používání služeb

V odstavcích 6.1 až 6.8 je definován povolený způsob používání služeb ControlMe. Aktivity, které jsou v rozporu s popsaným způsobem použití, nebo jsou jinak zapovězeny, jsou tedy porušením Podmínek a jsou důvodem k omezení poskytovaných služeb.

6.1 Obsah
Jako uživatel ControlMe se zavazujete, že nebudete posílat ani distribuovat prostřednictvím stránek ControlMe (kampaní) žádné materiály, které jsou pomlouvačné, výhružné, obscénní, zdraví škodlivé, pornografické nebo jinak nezákonné povahy. Také jsou zcela zakázány materiály, které nějakým způsobem porušují nebo narušují, ať už jakýmkoli způsobem, práva ControlMe či práva jiných (včetně, ale bez omezení na práva duševního vlastnictví, právo na utajení a práv na ochranu soukromí), stejně jako činnosti, které mohou způsobit strach nebo nepříjemnosti nám nebo jiným. Kromě toho nesmíte vyjadřovat názory, které jsou vulgární, hrubé, sexistické, rasistické nebo jinak urážlivé. Doporučujeme uživatelům chovat se k sobě navzájem slušně a s respektem.

6.2 Vlastnictví obsahu
Dále se zavazujete, že nebudete bez výslovného souhlasu zákonného vlastníka práv posílat ani jinak nezpřístupníte na ControlMe stránkách díla či materiály, ke kterým nevlastníte práva.

6.3 Účast na akcích
Budete dodržovat pravidla jakékoli soutěže, propagační či marketingové kampaně, které se na Našich stránkách účastníte.

6.4 Narušení
Nebudete podnikat kroky, které mohou narušit funkčnost nebo zabezpečení stránek ControlMe, ani nebudete způsobovat neopodstatněné nepříjemnosti personálu ControlMe.

6.5 Identita
Nebudete se vydávat za jinou osobu/subjekt, ani úmyslně zkreslovat svůj vztah s jinou osobou/subjektem.

6.6 SPAM
Nebudete propagovat Váš ControlMe projekt zasláním SPAMu (tj. e-mailu rozeslaného adresátům bez předchozího souhlasu). Ani nebudete využívat Naše emaily k zasílání SPAMu (tj. hromadné emaily rozeslané adresátům bez jejich předchozího souhlasu).

6.7 Automatizovaný software
Nebudete používat automatizovaný software (ani žádný jiný software, který není nabízený přímo společností ControlMe) k tvorbě ControlMe kampaní ani k přístupu nebo úpravě ControlMe kampaně.

6.8 Obcházení
Nebudete používat obcházení jakéhokoli druhu k překonání omezení služeb / balíčků služeb nebo k překonání omezení jakékoli ControlMe služby nebo funkce.

 

7. Povinnosti uživatele

 • 1. Není povoleno zpřístupnit své uživatelské účty třetím osobám. Máte-li zájem do Vaší firmy (organizace) implementovat více uživatelských účtů pro své zaměstnance, kontaktujte nás

 • 2. Uchovávejte své přístupové údaje a osobní heslo na bezpečném místě, abyste zabránili přístupu třetích stran.

 • 3. Z bezpečnostních důvodů měňte v pravidelných intervalech heslo. Pokud máte podezření, že třetí osoba zná heslo, musíte si je okamžitě změnit.
   

8. Duševní vlastnictví

Veškerá autorská díla, materiály, ochranné známky a další součásti stránek ControlMe, nebo součásti dodávané společně se stránkami ControlMe, na které se vztahuje ochrana autorských práv, zůstávají za všech okolností ve vlastnictví ControlMe nebo jeho poskytovatelů. Nejste oprávněni používat tento chráněný obsah nebo materiály, aniž k tomu máte explicitní svolení ControlMe nebo příslušného poskytovatele. Povolení se navíc vztahuje pouze na způsob využití, který je popsán v Podmínkách, a na žádný jiný. Nesmíte kopírovat, reprodukovat, distribuovat, komerčně využívat ani v jakékoli podobě těžit z takových materiálů nebo obsahu, ani nebudete pomáhat/umožňovat Třetí straně činnosti výše uvedené.
Pokud se dozvíte, že kdekoli dochází k výše popsanému porušení podmínek, souhlasíte s tím, že Nás o tom budete neprodleně informovat.

 

9. Osobní údaje a soukromí

9.1 Legislativní rámec
Při zpracování osobních údajů postupujeme v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“). Informace o zásadách a postupech při zpracování osobních údajů jsou uvedeny v Pravidlech ochrany osobních údajů.

9.2 Správce a zpracovatel osobních údajů
Vzhledem ke skutečnosti, že Vám poskytujeme datový prostor pro účely uložení dat prostřednictvím systému ControlMe, vezměte na vědomí, že ve vztahu k osobním údajům, které uložíte na naše servery, vystupujete v pozici správce osobních údajů a ControlMe v pozici zpracovatele osobních údajů. Jste povinni s osobními údaji popsanými v předchozí větě tohoto odstavce nakládat v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, zejména pak v souladu s GDPR.

9.3 Smlouva o zpracování osobních údajů
Uzavřením Smlouvy dochází též k uzavření této Smlouvy o zpracování osobních údajů dle čl. 28 GDPR s následujícím obsahem:

 • Předmět zpracování
  Budeme zpracovávat takové osobní údaje, které uložíte na naše servery. Zpravidla se bude jednat o osobní údaje osob zúčastňujících se průzkumu Uživatele prostřednictvím kampaní ControlMe (respondenti), dle pravidel obsažených v těchto Podmínkách.

 • Doba zpracování
  ControlMe zpracovává osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu, do doby, než Uživatel zruší svůj účet. Následně jsou veškerá uložená data Uživatele archivována nebo smazána.

 • Povaha a účel zpracování
  Účelem zpracování je plnění povinností dle Smlouvy, zejména poskytování datového prostoru pro účely uložení dat Uživatelů prostřednictvím systému ControlMe.

 • Typ zpracovávaných osobních údajů
  Jméno, příjmení, pohlaví, věk, pracovní pozice, adresa bydliště, e-mail apod. Osobní údaje týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů nezpracováváme. Osobní údaje zvláštní kategorie dle čl. 9 GDPR není Uživatel oprávněn požadovat, a proto takové osobní údaje nezpracováváme.

 • Kategorie subjektů údajů, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány
  Zpracováváme takové osobní údaje, které uložíte na naše servery. Zpravidla se bude jednat o respondenty zúčastňující se průzkumu Uživatele prostřednictvím kampaní ControlMe.

 • Naše povinnosti jako zpracovatele osobních údajů
  Zavazujeme se:

  • (a) zpracovávat osobní údaje pouze na základě doložených pokynů Uživatele;

  • (b) zajistit, aby se naši pověření pracovníci, kteří se dostanou do kontaktu s osobními údaji, zavázali k mlčenlivosti;

  • (c) provést vhodná technická a organizační zabezpečení, abychom zajistili úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku. Při posuzování vhodné úrovně zabezpečení zohledňujeme zejména rizika, která představuje zpracování, zejména náhodné nebo protiprávní zničení, ztráta, pozměňování, neoprávněné zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněný přístup k nim. Technické zabezpečení dat je popsáno v Pravidlech ochrany osobních údajů;

  • (d) zohlednit povahu zpracování a být Uživateli nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření při plnění povinnosti Uživatele reagovat na žádosti o výkon práv subjektů údajů stanovených v kapitole III GDPR (Práva subjektu údajů);

  • (e) být Objednateli nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi podle článků 32 až 36 GDPR (Zabezpečení osobních údajů), a to při zohlednění povahy zpracování informací, jež má Poskytovatel k dispozici;

  • (f) bez zbytečného odkladu ohlásit Uživateli případy porušení zabezpečení osobních údajů;

  • (g) poskytnout Uživateli veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny výše uvedené povinnosti a umožnit Uživateli kontrolu splnění uvedených povinností. Veškeré informace o zpracovávání osobních údajů ze strany ControlMe jsou uvedeny v Pravidlech ochrany osobních údajů.

 • Další zpracovatelé
  Uživatel dává souhlas k tomu, aby ControlMe zapojilo do zpracování osobních údajů, které uložíte na naše servery, další zpracovatele. Zavazujeme se informovat Uživatele o veškerých zamýšlených změnách týkajících se přijetí dalších zpracovatelů nebo jejich nahrazení, a poskytnout Uživateli příležitost vyslovit vůči těmto změnám námitky. Seznam zpracovatelů je uveden v Pravidlech ochrany osobních údajů.

9.4 Zpracování dat
Na různých stránkách ControlMe můžete být vyzváni k zadání informací o Vaší osobě. Tyto informace nepoužíváme jiným způsobem než tím, který je uveden na stejném místě, jako výzva k zadání takových údajů. Všechny shromažďované informace jsou zpracovávány způsobem a s omezeními stanovenými v Našich Podmínkách.

9.5 Odejmutí souhlasu k uchovávání informací
Můžete požádat o vyřazení Vašich osobních údajů z Naší marketingové databáze. Chcete-li tak učinit, musíte Vy (vlastník účtu) podat písemnou žádost (z e-mailové adresy použité při registraci projektu) na Naše Oddělení péče o zákazníky.

9.6 Změny v osobních údajích
Důrazně Vám doporučujeme aktualizaci všech osobních informací, protože tato data jsou využívána v oblasti služeb péče o zákazníka.

9.7 Registrace
Aby bylo možné používat Naše služby a produkty, musíte mít platnou registraci ControlMe. To Vás opravňuje provozovat kampaně v systému ControlMe. Při registraci musíte zadat platnou e-mailovou adresu, heslo a další osobní informace. Nesete plnou a výhradní zodpovědnost za uchování Vašeho hesla v tajnosti a za to, že na Váš účet nezíská přístup nikdo jiný než Vy. Veškerá činnost pocházející z Vašeho účtu a/nebo autorizovaná Vaším heslem je na Vaší zodpovědnost. Důrazně doporučujeme, abyste Vaše heslo a informace o účtu uschovali jako přísně důvěrné a s nikým je nesdíleli. V případě neoprávněného použití Vašeho hesla a/nebo účtu prosím neprodleně kontaktujte ControlMe písemně z e-mailové adresy použité pro registraci projektu. Aby se zabránilo zneužití Vašeho účtu, ujistěte se vždy, že se na konci práce na projektu vždy ze svého účtu odhlásíte.

9.8 Zodpovědnost vůči respondentům
Vy jste osoba, která vytváří kampaně a provádí průzkumy offline / online a Respondent je osoba, která na tyto průzkumy odpovídá. Do té míry jste zodpovědní:

1. za informování respondentů o všech průzkumech, které jste vytvořili prostřednictvím Našich služeb o tom, jak může ControlMe využívat odpovědi respondentů na průzkumy a osobní údaje, tak jak je popsáno ve Všeobecných podmínkách a Pravidlech ochrany osobních údajů;

2. za získání souhlasu respondentů s Všeobecnými podmínkami používání a Pravidly ochrany osobních údajů

9.10 Poskytovatel je oprávněn:
(a) kdykoliv přerušit přístup Objednatele do Aplikace, pokud Objednatel zneužívá Aplikaci nebo pokud existuje podezření z takového zneužití;
(b) rozhodnout o rozsahu zveřejněných údajů o Objednateli nebo týkajících se Objednatele;
(c) informovat Objednatele o službách poskytovaných Poskytovatelem formou dopisů, letáků, přímých e-mailů a jinými podobnými formami písemné nebo telefonické komunikace;(d) Objednatel podpisem této Smlouvy uděluje Poskytovateli souhlas s užitím Obchodního označení, firmy či jména Objednatele, pro prezentační a marketingové účely.
 

10. Porušení smluvních podmínek

Nedodržení podmínek stanovených v článku 6 a/nebo účast na aktivitách, které jakkoli porušují tyto Podmínky, Vás vystavuje možnosti přímého postihu nebo právních kroků proti Vám. Rozhodnutí o postihu (včetně, ale nikoli pouze, přerušení přístupu ke všem službám) je zcela na uvážení ControlMe a může být provedeno i bez udání důvodu. Prosím nahlaste neprodleně přestupky proti Podmínkám nebo zákonům platným ve Vaší zemi. Chcete-li Nás informovat o jakýchkoli takových aktivitách, klikněte prosím zde.
 

11. Přerušení/ukončení poskytování služeb

Vyhrazujeme si právo okamžitě ukončit nebo pozastavit na dobu neurčitou poskytování Našich služeb zákazníkům, kteří porušili (nebo u kterých máme důvodné podezření, že porušili) Naše Podmínky. Poskytování služeb ukončíme také v případě, že seznáme, že se dopouštíte nepřípustného chování, přičemž toto posouzení podléhá čistě uvážení ControlMe a může být provedeno i bez udání důvodu.
 

12. Omezení odpovědnosti za škodu

Nejsme zodpovědní za škody způsovené uživateli nebo třetí straně nebo jejich škody na jejich hardware, ke kterým došlo v přímé, nepřímé nebo náhodné souvislosti s použitím našich služeb a/nebo produktů, a to včetně skrze stažené materiály. Nejsme zodpovědní za škody, které vznikly uživateli nebo třetí straně, jako důsledek nemožnosti používat naše služby a/nebo produkty a/nebo stránky, ani za přímé nebo nepřímé spojení s takovou skutečností. Vaše využití těchto služev je kompletně na vašem uvážení a na vaše riziko, a jen vy a pouze vy jste zodpovědný za jakékoli škody způsobené vašemu počítači nebo jinému zařízení, nebo jakoukoli ztrátu dat, způsobenou stažením materiálů. Výslovně rozumíte a souhlasíte s tím, že vaše užití stránek, služeb a produktů ControlMe je zcela na vaši zodpovědnost, a že stránky, služeb a produkty ControlMe jsou poskytovány "tak, jak jsou" a "dostupné tehdy, kdy jsou dostupné". Dále souhlasíte a berete na vědomí, že nejsme zodpovědní za dostupnost a/nebo funkčnosti jakékoli části, kterou poskytuje některá ze třetích stran a které jsou přístupné skrze stránky ControlMe.
 

12.1 Třetí strany
Nepodporujeme, a neneseme jakoukoli zodpovědnost za jakýkoli obsah, inzerci, produkt či služby dostupné prostřednictvím webových stránek třetích stran. Veškeré transakce mezi Vámi a třetí stranou dostupné skrze stránky ControlMe, včetně plateb a doručení výrobků, služeb a jakýchkoli dalších podmínek, záruk nebo odkazů s těmito třetími stranami související, jsou mezi Vámi a daným subjektem. Proto ControlMe v žádném případě neodpovídá za jakoukoli ztrátu/škodu, která by vznikla.

12.2 Vyloučení záruky
ControlMe, její dceřiné společnosti a její poskytovatelé licencí vám neposkytují záruku, že:

 • (a) Služby, které využíváte, budou vyhovovat Vašim požadavkům;

 • (b) Vaše užívání služeb a produktů bude nepřerušené, včasné, bezpečné nebo bez chyb nebo virů;

 • (c) Informace získané při používání Našich služeb a produktů budou přesné a spolehlivé;

 • (d) Závady v provozu nebo funkčnosti jakéhokoliv softwaru budou opraveny.

Žádná rada nebo informace, ať už ústní nebo písemná, kterou získáte od ControlMe, nemůže dát vzniknout zodpovědnosti či závazku, který není výslovně stanoven v těchto Podmínkách. ControlMe se dále výslovně zříká všech záruk a podmínek jakéhokoli druhu, ať výslovných nebo předpokládaných, včetně, ale nikoli výhradně, předpokládaných záruk a podmínek prodejnosti a/nebo vhodnosti pro určitý účel.
 

13. Omezení odpovědnosti

Kromě obecného ustanovení v Omezení odpovědnosti za škodu (článek 12) výše, výslovně souhlasíte s tím, že ControlMe, jeho pobočky a jeho poskytovatelé nenesou vůči vám zodpovědnost za případy uvedené v odstavcích 13.1 až 13.3.

13.1 Všeobecné
Jakékoli přímé, nepřímé, náhodné, zvláštní, následné nebo exemplární škody, které mohou vzniknout Vaším přičiněním, bez ohledu na to, jaký je jejich původ nebo hypotézy o jejich vzniku. To zahrnuje, ale není omezeno pouze na, ztrátu zisku (ať už vznikly přímou nebo nepřímou), jakékoli ztráty důvěry nebo obchodní pověsti, ztrátu dat, náklady na pořízení náhradního zboží nebo služeb, nebo jiné nevyčíslitelné ztráty.
Jakékoli ztráty nebo škody, které Vám mohou být způsobeny, včetně, ale nikoli pouze v důsledku:

 • (a) Jakéhokoli spolehnutí se na úplnost, přesnost nebo existenci jakýchkoli reklam, nebo v důsledku jakéhokoli vztahu nebo transakce mezi Vámi a poskytovatelem reklam nebo sponzorem, jejichž reklamy se na stránkách zobrazují;

 • (b) Jakýchkoli změn, které může ControlMe učinit v rámci svých služeb, nebo jakéhokoliv trvalého či dočasného zrušení poskytování určitých služeb nebo nabídek (nebo jakýchkoli funkcí v rámci těchto služeb);

 • (c) Smazání, porušení nebo neuložení jakéhokoli obsahu nebo jiné komunikace přenášené či spravované v rámci Vašeho používání služeb;

 • (d) Neposkytnutí relevantních a přesných informací z Vaší strany;

 • (e) Vaší ztráty hesla či přístupu k účtu, či umožnění přístupu k heslu či účtu třetí straně.

13.2 Jurisdikce
Omezení týkající se odpovědnosti ControlMe vůči Vám ve výše uvedeném odstavci 13.1 jsou platná, ať už ControlMe bylo nebo nebylo upozorněno na možné ztráty, nebo si jich mohlo či mělo být vědomo. Vztahují se na Vás také zákonná omezení platná v rámci Vaší jurisdikce.

13.3 Informace poskytované na stránkách ControlMe
Nejsme zodpovědní ani neručíme za:

 • (a) Materiály napsané Uživateli, především, ale nikoli výhradně, za ty napsané na blogy a/nebo fóra. Dále prohlašujeme, že takovéto materiály nepodporujeme a nemusejí nutně vyjadřovat Naše názory. Vyhrazujeme si právo takové materiály monitorovat, odpovídat, komentovat, upravovat, odmítnout jejich zveřejnění nebo odstranit jakýkoli obsah zcela dle Našeho uvážení. Avšak samotná skutečnost, že jsme daný konkrétní příspěvek neodstranili, neznačí Náš souhlas, zaštítění nebo podporu takového příspěvku;

 • (b) Přesnost, načasování nebo spolehlivost jakýchkoli informací/prohlášení na stránkách ControlMe, ani nejsme zodpovědní za oznámení, rady a/nebo názory publikované Uživateli v rámci blogů a fóra (s výjimkou rozsahu, který stanoví zákon). Pokud máte jakýkoli nárok vyplývající z činností a/nebo prohlášení jiného uživatele, souhlasíte, že takový nárok budete vymáhat po daném Uživateli a nikoli po společnosti ControlMe;

 • (c) Kvalitu, přesnost ani vhodnost ControlMe stránek, s výjimkou toho, co je požadováno zákonem. Bez ohledu na to ovšem vynakládáme veškeré přiměřené úsilí, abychom vám poskytovali služby tím nejprofesionálnějším způsobem;

 • (d) Jakákoliv podvodná nepravdivá prohlášení, jakékoli zranění či úmrtí v důsledku Našeho zanedbání. Nejsme zodpovědní za jakoukoli ztrátu/škodu způsobenou Vám či Třetí straně, která může být důsledkem nebo ve spojení s Vaším použitím stránek ControlMe.
   

14. Proces neustálého zdokonalování / zavádění inovací

Kvalita Našich služeb a produktů je Naší nejvyšší prioritou, a proto Naše služby/produkty neustále zlepšujeme (Continuous Improvement Process), a to jak po stránce technické, tak po stránce uživatelské.
 

15. Zpětná vazba

V rámci Našeho závazku k neustálému zdokonalování Našich služeb vítáme v ControlMe připomínky a návrhy ke kterékoli součásti Podmínek. Pokud chcete svým komentářem přispět, kontaktujte Naše Oddělení péče o zákazníky, nebo pošlete e-mail na adresu aplikace@controlme.cz.

Poslední úpravy 22. srpna 2021.

bottom of page