top of page

Podmínky užívání webové aplikace ControlMe

 

(Dále jen "Podmínky")

 

Subjekt se sídlem Praha 5, 15000, Jeřabinová 3252/12 Česká republika, IČO: 07726252 (dále jen "Poskytovatel") zajišťuje sběr, analýzu a správu dat o (i) hodnocení provozů, společností, oddělení, veřejných institucí (dále jen "Objednatel") a (ii) hodnocení zaměstnanců nebo jiných osob působících v rámci provozu (dále jen "Zaměstnanci"), přičemž tato hodnocení poskytují nezávislé třetí osoby, které již mají zkušenosti s provozem a jejími zaměstnanci (dále jen "Zákazníci").

 

Tyto podmínky jsou rozděleny na Část A a Část B; v Části A jsou vymezeny základní práva a povinnosti zákazníků používajících Webovou aplikaci; v Části B jsou uvedeny obchodní podmínky a vztahy mezi Poskytovatelem a podnikatelem (nebo jinou osobou), (i) jehož provozu nebo zaměstnanci jsou hodnoceni zákazníky a (ii) který chce používat Webovou aplikaci popsanou v článku 2 těchto Podmínek. Akceptováním těchto Podmínek uzavírá Zákazník (uvedený v Části A), resp. Objednatel (uvedený v Části B) smlouvu s Poskytovatelem (dále jako "Smlouva"). Objednatel má prostřednictvím Webové aplikace přístup ke všem hodnocením a reakcím na základě uzavřené smlouvy s Poskytovatelem.
 

Část A - Zákazník
 

Článek 1 - Uzavření Smlouvy
 

1.1 Tato Část A Podmínek představuje dohodu o právech a povinnostech Poskytovatele a Zákazníka používajícího Webovou aplikaci a jejím přijetím dochází mezi Poskytovatelem a Zákazníkem k uzavření smlouvy.

 

1.2 Zákazník přijímá návrh na uzavření této smlouvy prvním použitím Webové aplikace bez ohledu na to, jaký způsob přihlášení použil.

 

Článek 2 - Předmět Smlouvy
 

2.1 Předmětem Smlouvy podle této Části A je závazek Poskytovatele poskytnout Zákazníkovi (za podmínek uvedených v tomto dokumentu) bezúplatnou, nevýhradní a územně neomezenou licenci k užívání Webové aplikace ControlMe, jejímž prostřednictvím může Zákazník hodnotit provoz, produkty, služby nebo zaměstnance Objednatele (dále jen " webová aplikace ").

 

2.2 Poskytovatel zajistí řádné fungování Webové aplikace tak, aby se hodnocení provozů, produktů, služeb a / nebo zaměstnance Objednatele zobrazovaly Objednateli prostřednictvím Webové aplikace.

 

Článek 3 - Použití Webové aplikace

 

3.1 Zákazník se do Webové aplikace může přihlásit prostřednictvím:

 

(A) svého mobilního zařízení přes aktuální profil na sociální síti, jejíž používání Webová aplikace podporuje, e-mailem nebo telefonním číslem;

 

(B) přihlašovacího odkazu na webové stránce Poskytovatele.

 

3.2 Zákazník prohlašuje, že se s fungováním Webové aplikace a její funkcemi řádně seznámil a že licenci na Webovou aplikaci podle těchto Podmínek získává v takovém stavu, v jakém "stojí a leží".

 

3.3 Zákazník je na základě Smlouvy oprávněn bezplatně používat jakoukoliv rozmnoženinu Webové aplikace:

 

(A) nevýhradní;

 

(B) na teritoriální neomezeném území;

 

(C) po dobu trvání této smlouvy;

 

(D) pro účely, pro které je Webová aplikace určená, t. j. zejména na ty, které jsou uvedeny v bodě 2.1 výše.

 

3.4 Zákazník prohlašuje, že nebude Webovou aplikaci používat jiným způsobem ani k jinému účelu, než je popsán v těchto Podmínkách nebo na webové stránce Poskytovatele. Zákazník se zavazuje zejména, nikoliv však výlučně k tomu, že:

 

(A) neprovede zpětnou analýzu Webové aplikace, t. j. Zákazník nesmí žádným způsobem využít znalosti o myšlenkách, procesech, struktuře, algoritmu a použitých metodách, na nichž je Webová aplikace založená a / nebo které obsahuje,

 

(B) nebude obcházet bezpečnostní systémy Webové aplikace;

 

(C) nebude získávat přístup k Webové aplikaci podvodným způsob, či jakýmkoliv jiným způsobem, který je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy;

 

(D) nebude získávat přístup k účtům ostatních klientů nebo zákazníků Poskytovatele;

 

(E) nebude Webovou aplikaci používat jiným způsobem, než jaký povolil Poskytovatel, kromě případů, kdy k tomu Poskytovatel poskytne výslovný a zvláštní souhlas, nebo v případě, že má Zákazník na takové jednání právo na základě platného zákona.

 

Článek 4 - Práva a povinnosti Zákazníka
 

4.1 Zákazník se zavazuje, že nebude zveřejňovat prostřednictvím Webové aplikace žádné hodnocení, údaje, fotografie ani jakýkoli jiný obsah, který:

 

(A) je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, etickými normami a dobrými mravy nebo které ohrožují veřejný pořádek;

 

(B) může poškodit dobré jméno Poskytovatele nebo jiných osob;

 

(C) je zavádějící nebo nepravdivý;

 

(D) při vynaložení náležité péče očividně svojí kvalitou a obsahem neodpovídá zájmům Poskytovatele, technickým požadavkům Poskytovatele, případně účelu Webové aplikace;

 

(E) může zasahovat do práv a zákonem chráněných zájmů Poskytovatele a třetích stran.

 

4.2 Poskytovatel nenese odpovědnost za hodnocení ani za žádný jiný obsah, který prostřednictvím Webové aplikace zveřejní Zákazník.

 

4.3 Objednatel se zavazuje, že nezneužije přístupové údaje do Webové aplikace ani neumožní jejich zneužití, resp. přístup do Webové aplikace ani její zneužití třetím osobám.

 

Článek 5 - Doručování
 

5.1 Smluvní strany se dohodly, že všechna oznámení, právní úkony nebo jiné informace podle této smlouvy bude Zákazník doručovat Poskytovateli na e-mailovou adresu aplikace@controlme.cz.

 

5.2 Smluvní strany se dohodly, že všechna oznámení, právní úkony nebo jiné informace podle Smlouvy nebo těchto Podmínek bude Poskytovatel doručovat Zákazníkovi na poštovní adresu nebo e-mailovou adresu, kterou Zákazník uvedl prostřednictvím Webové aplikace.

 

Článek 6 - Doba trvání Smlouvy a ukončení Smlouvy
 

6.1 Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

 

6.2 Smlouvu může ukončit kterákoli Smluvní strana bez výpovědi s okamžitou účinností. Po ukončení Smlouvy Zákazník nebude dále oprávněn používat Webovou aplikaci.

 

Článek 7 - Závěrečná ustanovení

 

7.1 Poskytovatel je oprávněn kdykoliv změnit Podmínky. Změna Podmínek je platná a účinná, a tím závazná pro obě Strany, pokud není dohodnutý pozdější datum, v první pracovní den následující po dni, kdy byly Zákazníkovi doručeny změněny Podmínky nebo mu byla oznámena změna Podmínek s informací, kde se může se změněnými podmínkami seznámit.

 

7.2 Pokud Zákazník nesouhlasí se změnou Podmínek, může smlouvu ukončit s okamžitou účinností dříve, než změněné Podmínky nabudou účinnosti. Použití Webové aplikace ze strany Zákazníka poté, co změněné Podmínky nabudou účinnosti, se považuje za souhlas Zákazníka se změnou Podmínek.

 

7.3 Podrobnosti o zpracování osobních údajů Zákazníka v souvislosti s používáním Webové aplikace jsou uvedeny v Zásadách ochrany osobních údajů Poskytovatele, které jsou k dispozici na stránce https://www.controlme.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju.

 

7.4 Strany se dohodly, že právní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí právním řádem České republiky a jakýkoliv spor vyplývající z této smlouvy nebo v souvislosti s ní spadá pod pravomoc soudů České republiky.

 

Část B - Objednatel

 

Článek 1 - Uzavření Smlouvy
 

1.1 Tato Část B Podmínek představuje dohodu o právech a povinnostech Poskytovatele a Objednatele a jejím písemným podpisem dochází mezi Poskytovatelem a Objednatelem k uzavření smlouvy. K platnosti smlouvy je zapotřebí podpisů obou zúčastněných stran.

 

1.2 Objednatel přijímá návrh na uzavření Smlouvy akceptováním těchto Podmínek na webové stránce Poskytovatele.

1.3 Pokud Poskytovatel uzavře s Objednatelem písemnou smlouvu, tyto Podmínky tvoří její nedílnou součást.

 

1.4 V případě rozporů mezi písemnou smlouvou ve smyslu bodu 1.3 těchto Podmínek nebo jakoukoliv jinou samostatnou dohodou (uzavřenou např. Přes e-mail), ustanovení platí v tomto pořadí:

 

zvláštní dohoda, pak

 

písemná smlouva, pak

 

Podmínky.

 

1.5 Všechny dokumenty ve smyslu bodu 1.4 výše tvoří Smlouvu.

 

1.6 Vždy, když se v těchto Podmínkách odkazuje na Smlouvu, znamená to odkaz na písemnou smlouvu, tyto Podmínky a případně zvláštní dohody mezi Poskytovatelem a Objednatelem.

 

Článek 2 - Předmět Smlouvy
 

2.1 Předmětem této smlouvy je závazek Poskytovatele poskytnout Objednateli (za podmínek uvedených v tomto dokumentu) nevýhradní licenci k používání Webové aplikace, jejímž prostřednictvím může Objednatel sledovat hodnocení svých provozů (počet provozů je dohodnutý s Poskytovatelem, a to bez ohledu na formu dohody), produktů , služeb a / nebo zaměstnanců (ve smyslu Smlouvy). Licence se poskytuje na všechny rozmnoženiny Webové aplikace, kterou Poskytovatel poskytne nebo zpřístupní Objednateli.

 

2.2 Předmětem Smlouvy je také závazek Poskytovatele zabezpečovat řádné fungování Webové aplikace tak, aby se hodnocení provozů, produktů, služeb a / nebo zaměstnance Objednatele zobrazovaly Objednateli prostřednictvím Webové aplikace. Proto zahrnuje zpracování osobních údajů Poskytovatelem jménem Objednatele a v souladu s jeho pokyny v rozsahu nezbytném pro poskytování služeb tak, jak je zde uvedeno.

 

2.3 Objednatel je povinen zaplatit odměnu za služby, které poskytuje Poskytovatel, v souladu s článkem 4.

 

Článek 3 - Použití Webové aplikace
 

3.1 Objednatel může používat Webovou aplikaci po uhrazení ceny, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.

 

3.2 Objednatel prohlašuje, že se s fungováním Webové aplikace a její funkcemi řádně seznámil a že licence na Webovou aplikaci se podle těchto Podmínek poskytuje v takovém stavu, v jakém "stojí a leží".

 

3.3 Objednatel bude na základě Smlouvy oprávněn používat každou rozmnoženinu Webové aplikace za úplatu

 

(A) na teritoriálně neomezeném území;

 

(B) po dobu trvání této smlouvy;

 

(C) pro účely, pro které je Webová aplikace určená, t. j. zejména na ty, které jsou uvedeny v bodě 2.1 výše.

 

3.4 Pokud bude mít Objednatel zájem o rozšíření okruhu provozů, produktů, služeb a / nebo zaměstnance, který má být hodnocen, může o to požádat prostřednictvím linky podpory aplikace@controlme.cz nebo prostřednictvím obchodního zástupce, se kterým sjednával písemnou smlouvu. 

 

3.5 Objednatel prohlašuje, že nebude Webovou aplikace používat jiným způsobem ani k jinému účelu, než je popsán v těchto Podmínkách nebo na webové stránce Poskytovatele. Objednatel se zavazuje zejména, nikoliv však výlučně k tomu, že:

 

(A) neprovede zpětnou analýzu Webové aplikace, t. j. Objednatel nesmí žádným způsobem využít znalosti o myšlenkách, procesech, struktuře, algoritmu a použitých metodách, na nichž je Webová aplikace založena a které obsahuje;

 

(B) nebude obcházet bezpečnostní systémy Webové aplikace;

 

(C) nebude získávat přístup k Webové aplikaci podvodným způsob, či jiným způsobem, který je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy;

 

(D) nebude získávat přístup k účtům ostatních klientů Poskytovatele;

 

(E) nebude Webovou aplikaci používat jiným způsobem, než jaký povolil Poskytovatel, kromě případů, kdy k tomu Poskytovatel poskytne výslovný a zvláštní souhlas nebo v případě, má-li Objednatel na takové jednání právo na základě platného zákona.

 

3.6 Objednatel bere na vědomí, že hodnocení uvedené Zákazníky se zpravidla zveřejňují prostřednictvím Webové aplikace v průběhu přibližně 30 sekund - 15 minut.

 

Článek 4 - Cena a platební podmínky
 

4.1 Objednatel je povinen řádně zaplatit Poskytovateli cenu dle platného ceníku, který je Objednavateli předán na základě předem stanovené kalkulace rozsahu užívání. O kalkulaci může Objednatel požádat také prostřednictvím webové stránky Poskytovatele v sekci Kalkulace.
 

4.2 V případě, že Objednatel uzavře písemnou smlouvu, bude hradit platby bankovním převodem na bankovní účet Poskytovatele, tak, jak je uvedeno ve fakturaci mezi Poskytovatelem a Objednatelem.

 

4.3 Strany se mohou případně dohodnout na jiném způsobu platby.

 

4.4 Pokud není v ceníku uvedeno, zda jsou ceny uvedeny s DPH nebo bez DPH, má se za to, že uvedené ceny jsou bez DPH, t. j. pokud je Poskytovatel registrován jako plátce DPH, k dohodnutým cenám se připočte DPH podle platných právních předpisů.

 

4.5 Objednatel má možnost si zvolit, zda cena za užívání bude placena

formou měsíční platby (dále též „Měsíční platba“) nebo formou předplatného na určité

časové období (dále též „Předplatné“).

 

4.6 Pokud bude úplata placena formou Předplatného na určité časové období, je Objednatel povinen vždy před uplynutím tohoto časového období zaplatit Poskytovateli Předplatné na následující časové období. Zaplacením se rozumí den připsání platby na bankovní účet Poskytovatele.

 

4.7 Pokud se Poskytovatel a Objednatel na tom dohodnou, je možné v průběhu smluvního vztahu přejít z Měsíčních plateb na Předplatné a opačně.

 

4.8 Pokud se Objednatel dostane do prodlení s placením úplaty, které bude trvat déle než tři týdny, je Poskytovatel oprávněn zrušit uživatelský účet Objednatele, zamezit či omezit Uživateli užívání webové aplikace.

 

Článek 5 - Práva a povinnosti Objednatele
 

5.1 Objednatel se zavazuje, že na svém profilu prostřednictvím Webové aplikace nebude zveřejňovat údaje ani fotografie, které:

 

(A) jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, etickými normami a dobrými mravy nebo které ohrožují veřejný pořádek;

 

(B) mohou poškodit dobré jméno Poskytovatele nebo jiných osob;

 

(C) jsou zavádějící nebo nepravdivé;

 

(D) při vynaložení náležité péče očividně svojí kvalitou a obsahem neodpovídají zájmům Poskytovatele, technickým požadavkům Poskytovatele, případně účelu Webové aplikace;

 

(E) mohou zasahovat do práv a zákonem chráněných zájmů Poskytovatele a třetích stran.

 

5.2 Objednatel se zavazuje, že nezneužije přístupové údaje do Webové aplikace ani neumožní jejich zneužití, resp. přístup do Webové aplikace ani její zneužití třetím osobám.

 

5.3 Objednatel není oprávněn jednostranně započíst jakékoliv pohledávky vůči Poskytovateli s pohledávkami, které má Poskytovatel vůči Objednateli.

 

Článek 6 - Práva a povinnosti Poskytovatele
 

6.1 Poskytovatel je povinen v souvislosti s plněním svých povinností podle těchto Podmínek:

 

(A) plnit své povinnosti včas a s odbornou péčí;

 

(B) neprodleně informovat Objednatele o nemožnosti odstranit poruchu nebo poskytnout službu - v takovém případě se Strany dohodly, že budou jednat o dalším postupu;

 

(C) zajistit, aby Objednatel měl přístup ke svým datům, které jsou uloženy prostřednictvím Webové aplikace na serverech Poskytovatele, a to v čase, během kterého má Objednatel právo používat Webovou aplikaci;

 

6.2 Poskytovatel vynaloží maximální úsilí, aby zajistil řádné fungování Webových aplikace jako i jiných aplikací a zařízení, které zajišťují podávání hodnocení ze strany Zákazníků.

 

6.3 V případě, že Poskytovatel zjistí, že údaje zveřejněné Objednavatelem neodpovídají skutečnosti, a Objednatel neposkytne správné údaje přes písemnou výzvu Poskytovatele do 2 pracovních dnů, Poskytovatel je oprávněn nezveřejňovat nesprávné údaje o Objednavateli nebo je může na základě vlastního uvážení opravit. Kromě toho má Poskytovatel právo odstoupit od Smlouvy.

 

6.4 Pokud Objednatel prostřednictvím Webové aplikace zveřejní údaje v rozporu s bodem 5.1, Poskytovatel je oprávněn je odstranit a případně odstoupit od Smlouvy.

 

6.5 Poskytovatel je oprávněn:

 

(A) kdykoliv přerušit přístup Objednatele do Webové aplikace, pokud Objednatel zneužívá Webovou aplikaci nebo pokud existuje podezření z takového zneužití;

 

(B) rozhodnout o rozsahu zveřejněných údajů o Objednateli nebo týkajících se Objednatele;

 

(C) informovat Objednatele o službách poskytovaných Poskytovatelem formou dopisů, letáků, přímých e-mailů a jinými podobnými formami písemné nebo telefonické komunikace;

 

(D) započítat jakékoliv pohledávky, které má vůči Objednateli, včetně pohledávek, které ještě nejsou splatné nebo které jsou promlčené, s jinými pohledávkami Objednatele vůči Poskytovateli;

 

(E) použít obchodní jméno, logo a identifikační údaje Objednatele pro poskytování referencí o službách, které jsou poskytovány podle těchto Podmínek.

 

Článek 7 - Odpovědnost
 

7.1 Poskytovatel vynaloží maximální úsilí k odstranění poruchy a zajištění plné funkčnosti Webových aplikace.

 

7.2 Poskytovatel neodpovídá za nefunkčnost Webové aplikace, pokud je tato nefunkčnost způsobena výlučně okolnostmi, nad kterými Poskytovatel nemá kontrolu, nebo subjekty, jejichž řízení Poskytovatel nemůže ovlivnit. Na vyloučení jakýchkoliv pochybností, účinnost ustanovení o okolnostech vylučujících odpovědnost tímto není dotčena.

 

7.3 Strany se dohodly, že maximální celková výše náhrady škody, kterou Poskytovatel poskytne, představuje celkovou částku, kterou Objednatel zaplatil Poskytovateli na základě této smlouvy od momentu oznámení poslední škody.

 

7.4 Poskytovatel nenese odpovědnost za obsah hodnocení dostupných prostřednictvím Webové aplikace.

 

7.5 Objednatel nese plnou odpovědnost za obsah informací, které zveřejnil, zejména za správnost a přesnost údajů, a je povinen poskytnout údaje potřebné k jejich opravu v případě výskytu chyby nebo nepřesnosti.

 

7.6 Poskytovatel není odpovědný za škody, které vzniknou Objednateli v důsledku hodnocení ze strany zákazníků nebo v důsledku údajů, které zveřejní Objednatel prostřednictvím Webové aplikace.

 

7.7 Poskytovatel je odpovědný za splnění svých povinností podle této smlouvy bez ohledu na to, zda jejich plní prostřednictvím svých zaměstnanců nebo dodavatelů.

 

7.8 Poskytovatel není odpovědný za nesplnění svých povinností ani za prodlení s jejich plněním, pokud je to v důsledku nesplnění povinností ze strany externích poskytovatelů připojení (telefonních, faxových nebo internetových) nebo v důsledku nefunkčnosti zdrojů energie nebo serveru, bez ohledu na to, zda jsou takové důvody přímé nebo nepřímé.

 

Článek 8 - Doručování
 

8.1 Smluvní strany se dohodly, že všechna oznámení, právní úkony nebo jiné informace podle této smlouvy bude Objednatel doručovat Poskytovateli na e-mailovou adresu: aplikace@controlme.cz nebo poštovní adresou: Praha 5, 15000, Smíchov, Jeřabinová 3252/12 formou doporučeného dopisu pověřené osobě, kterou je Denis Havlena. 

 

8.2 Smluvní strany se dohodly, že všechna oznámení, právní úkony nebo jiné informace podle Smlouvy nebo těchto Podmínek bude Poskytovatel doručovat Objednavateli elektronicky na e-mailovou adresu, kterou Objednatel uvedl prostřednictvím Webové aplikace nebo v písemné smlouvě.

 

Článek 9 - Doba trvání Smlouvy a ukončení Smlouvy
 

9.1 Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

 

9.2 Smlouva může být ukončena pouze z následujících důvodů:

 

(A) uplynutím doby, na kterou Objednatel zaplatil za používání Webové aplikace;

 

(B) vzájemnou písemnou dohodou Smluvních stran;

 

(C) odstoupením, pokud to povoluje zákon nebo smlouva;

 

(D) písemnou výpovědí jedné ze smluvních stran; výpovědní lhůta je 1 měsíc a začíná běžet poslední den měsíce, v němž byla výpověď doručena druhé Smluvní straně;

 

(E) písemnou výpovědí Objednatele podle bodu 11.2.

 

9.3 Bez ohledu na důvody ukončení Smlouvy Objednatel nemá právo nárokovat vrácení již uhrazené ceny ani její části.

 

9.4 Na výpověď nebo odstoupení od Smlouvy se bude přihlížet pouze v případě, že je doručována poštou, kurýrní službou nebo osobně.

 

9.5 Po skončení Smlouvy zůstávají v platnosti práva a povinnosti smluvních stran, které podle obecně závazných právních předpisů a této Smlouvy mají trvat i po skončení trvání této smlouvy. Na vyloučení pochybností, mezi taková práva a povinnosti patří zejména závazky zachování mlčenlivosti, finanční nároky, nároky na náhradu škody a ostatní nároky, které svou povahou nezanikají ukončením doby platnosti Smlouvy.

 

Článek 10 - Zpracování osobních údajů poskytnutých Objednatelem

 

10.1 Tato smlouva také představuje smlouvu o zpracování údajů mezi Objednatelem (jako provozovatelem) a Poskytovatelem (jako zprostředkovatelem) v souladu s jakýmkoli zákonem, který chrání nebo upravuje zpracování osobních údajů, mimo jiné včetně Nařízení 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů (obecné nařízení o ochraně údajů ( "GDPR"), jakož i jakékoli platné národní legislativy členských států EU, jakou je slovenský zákon č. 18/2018 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů ( "platné právní předpisy o ochraně údajů ").

 

10.2 Účelem zpracování je hodnotit, a tím zlepšovat kvalitu služeb Objednatele poskytovaných dotyčnými osobami nebo dotčeným osobám. Osobní údaje budou zpracovávány od začátku platnosti Smlouvy do ukončení platnosti Smlouvy podle bodu 9 této smlouvy nebo do první výzvy Objednatele podle bodu 10.18 této smlouvy.

 

10.3 Zúčastněnými stranami zpracování uvedeného v tomto dokumentu jsou:

 

(A) Zaměstnanci Objednatele, jejichž osobní údaje byly poskytnuty Poskytovateli v souvislosti s jejich zaměstnaneckým poměrem u Objednatele, na právním základě jeho oprávněného zájmu hodnotit a zlepšovat poskytované služby nebo na základě zajištění souladu se zákonnými povinnostmi pokud takové existují ve smyslu platných právních předpisů o ochraně dat; a

 

(B) Zákazníci Objednatele, jejichž osobní údaje byly poskytnuty Poskytovateli v souvislosti se službami poskytovanými Objednatelem, na právním základě jeho oprávněného zájmu hodnotit a zlepšovat poskytované služby nebo na základě souhlasu Zákazníka.

 

10.4 Poskytovatel bude zpracovávat následující osobní údaje dotčených osob, které poskytne Objednatel:

 

(A) jméno, příjmení, titul, e-mailová adresa, pracovní identifikační číslo, pracovní pozice, fotografie Zaměstnanců Objednatele, a

 

(B) kontaktní údaje, jako je e-mailová adresa, telefonní číslo a / nebo jiné osobní údaje Zákazníků Objednatele.

 

10.5 Poskytovatel nesmí bez souhlasu Objednatele přenášet osobní údaje zpracovávané jménem Objednatele do států mimo EU / EHP ani do mezinárodní organizace.

 

10.6 Osobní údaje budou uchovávány v informačním systému.

 

10.7 Objednatel se zavazuje zajistit, aby pro zpracování osobních údajů podle této Smlouvy existoval právní základ.

 

10.8 Poskytovatel bude zpracovávat osobní údaje pouze v souladu s dokumentovanými pokyny Objednatele a v souladu s touto smlouvou a Platnými právními předpisy o ochraně údajů. Pokud by podle názoru Poskytovatele provedení pokynu daného Objednatelem znamenalo porušení této smlouvy nebo Platných právních předpisů o ochraně údajů, Poskytovatel o tom okamžitě písemně uvědomí Objednatele. V takovém případě Poskytovatel pozastaví provedení pokynu, dokud Objednatel písemně nebo prostřednictvím e-mailu dále pokyn nepotvrdí.

 

10.9 Poskytovatel poskytne Objednateli takovou součinnost a spolupráci, jakou může Objednatel přiměřeně požadovat, aby umožnil Objednateli plnit jakékoliv povinnosti, které Objednatel má ve vztahu k osobním údajům, včetně mimo jiné poskytování jakékoli pomoci při podávání oznámení o porušení ochrany údajů, posouzení dopadů na ochranu údajů a předchozích konzultacích Objednatele tak, jak to vyžadují Platné právní předpisy o ochraně údajů, nebo jiné závazné zákonné povinnosti, mezi které mohou patřit soudní spory a odpovědi na závazné příkazy příslušného soudu nebo regulačního orgánu.

 

10.10 Objednatel má výlučné právo rozhodovat o reakci na práva uplatňované dotčenými osobami. Poskytovatel bez zbytečného prodlení postoupí Objednateli všechny požadavky dotčených osob. Bez ohledu na uvedené, Poskytovatel poskytne součinnost při plnění jakýchkoliv práv dotčených osob, pokud tato práva souvisejí se zpracováním osobních údajů ze strany Poskytovatele tak, jak bude Objednatel přiměřeně požadovat, včetně (i) ​​splnění jakéhokoliv požadavku Objednatele, která vyžaduje, aby Objednatel co nejdříve změnil, převedl nebo vymazal osobní údaje, a (ii) přijetí přiměřených a vhodných technických a organizačních opatření k zajištění spolupráce a součinnosti Objednateli při plnění jeho povinností reagovat na žádosti o uplatnění práv dotčených osob přijatých Objednatelem nebo jinou osobou jeho jménem.

 

10.11 Vzhledem k charakteru zpracování se Poskytovatel zavazuje, že přijme vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil úroveň bezpečnosti odpovídající riziku, a poskytne Objednateli pomoc, pokud je to možné, s plněním povinnosti Objednatele reagovat na žádosti o uplatnění práv dotčených osob.

 

10.12 Poskytovatel přijme vhodná opatření, aby zajistil spolehlivost jakékoli osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje, a zajistí, aby tyto osoby písemně zavázali zachovávat mlčenlivost nebo aby se na ně vztahovala přiměřená povinnost mlčenlivosti a povinnost jednat v souladu s Platnými právními předpisy o ochraně údajů.

 

10.13 Poskytovatel bude Objednatele informovat bez zbytečného prodlení, v každém případě nejpozději do 72 hodin, o jakémkoli ověřeném porušení bezpečnosti údajů vedlo k náhodnému či protiprávnímu zničení, ztrátě, změně, neoprávněnému zveřejnění nebo neoprávněnému přístupu k osobním údajům, které přenáší, uchovává nebo jinak zpracovává poskytovatel nebo jeho subdodavatelé.

 

10.14 Poskytovatel je obecně oprávněn zapojit, přenášet a zpřístupňovat jakékoliv osobní údaje jiné osobě (včetně jakéhokoliv jiného zprostředkovatele) bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, platí pouze v případech spojené s vývojem a úpravami webové aplikace. V ostatních případech musí Poskytovatel písemně nebo elektronicky obeznámit Objednavatele a to nejméně 10 pracovních dní předem. Objednatel může vůči takovému zamýšlenému pověření namítat podáním písemného oznámení bez zbytečného prodlení po zveřejnění takové informace. Důvody námitky musí být konkrétní a přiměřené. Poskytovatel i nadále nese plnou odpovědnost vůči Objednateli za splnění povinností subdodavatele podle této smlouvy.

 

10.15 Objednatel má právo přiměřeně zkontrolovat nebo ověřit dodržování této Smlouvy ze strany Poskytovatele. Za tímto účelem Poskytovatel poskytne Objednateli nebo určené třetí straně přístup do svých provozních prostor během svých běžných pracovních hodin a bez zbytečného prodlení zpřístupní veškeré informace nezbytné k prokázání souladu s touto smlouvou podle přiměřených požadavků Objednatele. Objednatel písemně oznámí Poskytovateli jakýkoliv takovýto audit nebo kontrolu nejméně 10 pracovních dnů předem.

 

10.16 V případě, že Poskytovatel pověří jinou stranu v souladu s tímto bodem 10.14 této smlouvy, vztahují se na tuto druhou stranu povinnosti ohledně úrovně ochrany údajů definováno touto Smlouvou, které jí budou uloženy na základě písemné smlouvy, jakou je např. smlouva o zpracování údajů.

 

10.17 Zpracování osobních údajů skončí automaticky po ukončení platnosti Smlouvy nebo po dokončení poslední činnosti zpracovávání provedené podle v ní definovaných podmínek.

 

10.18 Po doručení první výzvy Objednatele, avšak nejpozději po ukončení této smlouvy, Poskytovatel v souladu s rozhodnutím Objednatele vymaže nebo vrátí Objednateli všechny zpracovávané osobní údaje a vymaže všechny existující kopie, pokud právní předpisy platné pro Poskytovatele nevyžadují delší dobu uchovávání. Poskytovatel poskytne jakýkoliv důkaz o vymazání osobních údajů, který Objednatel přiměřeně požaduje.

 

Článek 11 - Obecná ustanovení

 

11.1 Poskytovatel je oprávněn kdykoliv změnit tyto Podmínky. Změna Podmínek je platná a účinná, a tím závazná pro obě Strany, pokud není dohodnutý pozdější datum, v první pracovní den následující po dni, kdy byly Objednateli doručeny změněny Podmínky nebo mu byla oznámena změna Podmínek s informací, kde se může se změněnými podmínkami seznámit.

 

11.2 Pokud Objednatel nesouhlasí se změnou Podmínek, může smlouvu ukončit s okamžitou účinností dříve, než změněné Podmínky nabudou účinnosti. Použití Webové aplikace ze strany Objednatele po tom, jak změněné Podmínky nabudou účinnosti, se považuje za souhlas Objednatele se změnou Podmínek.

 

11.3 Podrobnosti o zpracování osobních údajů Objednatele a Zaměstnanců v souvislosti s používáním Webové aplikace jsou uvedeny v Zásadách ochrany osobních údajů Poskytovatele, které jsou k dispozici na stránce https://www.controlme.cz/podminky-uzivani-aplikace.

 

11.4 Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí právním řádem České republiky a jakýkoliv spor vyplývající z této smlouvy nebo v souvislosti s ní spadá pod pravomoc soudů České republiky.

 

11.5 Všechna práva a povinnosti Poskytovatele a Objednatele vyplývající ze Smlouvy přecházejí na jejich právní nástupce. Poskytovatel je oprávněn převést práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy na třetí stranu, přičemž tato práva budou patřit dané třetí straně, na kterou byla práva a povinnosti převedeny, jakož i její nástupkyní, a Objednatel s tím výslovně souhlasí.

 

11.6 V případě, že se některé z ustanovení Smlouvy stane neplatné nebo neúčinné, tato neplatnost nebo neúčinnost nebude mít vliv na ostatní ustanovení Smlouvy, a Poskytovatel nahradí toto neplatné nebo neúčinné ustanovení platným a účinným ustanovením, přičemž zachová ekonomický a právní účel a význam daného sporného ustanovení.

 

11.7 Poskytovatel a Objednatel jsou povinni nezveřejňovat údaje a informace, které získají během vzájemné spolupráce, třetím stranám. Poskytovatel může použít údaje pro přípravu různých statistik nebo výzkumu.

 

11.8 Poslední aktualizace Podmínky nabývá platnosti a účinnosti dne 1.8 2020.

bottom of page